Dealer-login

Privacy beleid

Datenschutzverklaring

1. Datenschutz in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring die onder deze tekst staat.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website? De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Zijn contactgegevens vindt u in de sectie "Informatie over de verantwoordelijke instantie" in deze privacyverklaring.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invoert. Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming verzameld door onze IT-systemen bij het bezoeken van de website. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginabezoek). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Daarnaast heeft u het recht om onder bepaalde omstandigheden beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. Bovendien heeft u een klachtrecht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Voor dit en andere vragen over gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen.

Analysetools en tools van derden Bij het bezoeken van deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met zogenaamde analytische programma's. Gedetailleerde informatie over deze analysetools vindt u in de volgende privacyverklaring.

2.Hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende aanbieder:

Externe hosting

Deze website wordt extern gehost. De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host(s). Dit kan vooral gaan om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die via een website worden gegenereerd. De externe hosting wordt gedaan met het oog op de nakoming van contracten met onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6 lid 1 lit. b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online-aanbod door een professionele aanbieder (Art. 6 lid 1 lit. f AVG). Indien de bijbehorende toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming betrekking heeft op de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device-fingerprinting) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Onze host(s) zal/zullen uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om hun diensten te verlenen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

Wij gebruiken de volgende host(s):

dogado GmbH
Antonio-Segni-Straße 11
44263 Dortmund

Verwerking in opdracht

Wij hebben een contract voor gegevensverwerking (AVV) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een contract dat wettelijk vereist is op het gebied van gegevensbescherming, dat garandeert dat deze de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften en deze privacyverklaring. Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt. Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) beveiligingsrisico's kan inhouden. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Informatie over de verantwoordelijke entiteit

De verantwoordelijke entiteit voor de gegevensverwerking op deze website is:
uhlsport GmbH
Klingenbachstraße 3
72336 Balingen
Telefoon: +49 7433 268-0
E-mail: info@uhlsport.com

Verantwoordelijke entiteit is de natuurlijke of juridische persoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, etc.).

Bewaartermijn

Voor zover in deze privacyverklaring geen specifiekere bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de gegevensverwerking niet langer bestaat. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld fiscale of commerciële bewaartermijnen); in het laatste geval vindt verwijdering plaats na het vervallen van deze redenen.

Algemene opmerkingen over de rechtsgrondslagen van gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van gegevens, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 lid 1 lit. a AVG of Art. 9 lid 2 lit. a AVG, indien bijzondere categorieën van gegevens volgens Art. 9 lid 1 AVG worden verwerkt. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, vindt de gegevensverwerking bovendien plaats op basis van Art. 49 lid 1 lit. a AVG. Als u toestemming heeft gegeven voor de opslag van cookies of voor toegang tot informatie in uw eindapparaat (bijv. via device-fingerprinting), vindt de gegevensverwerking bovendien plaats op basis van § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6 lid 1 lit. b AVG. Bovendien verwerken wij uw gegevens als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van Art. 6 lid 1 lit. c AVG. De gegevensverwerking kan ook plaatsvinden op basis van ons legitieme belang volgens Art. 6 lid 1 lit. f AVG. De respectievelijke rechtsgrondslagen die in elk afzonderlijk geval van toepassing zijn, worden in de volgende paragrafen van deze privacyverklaring geïnformeerd.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming benoemd.

ER Secure GmbH In der Knackenau 4 82031 Grünwald (München) Telefoon: 07433-268-0 E-mail: datenschutz@uhlsport.de

Informatie over gegevensoverdracht naar datenschutzrechtlich niet veilige derde landen en overdracht aan Amerikaanse bedrijven die niet DPF-gecertificeerd zijn Wij gebruiken onder andere tools van bedrijven gevestigd in datenschutzrechtlich niet veilige derde landen en Amerikaanse tools van aanbieders die niet gecertificeerd zijn volgens het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens naar deze landen worden overgedragen en daar worden verwerkt. We wijzen erop dat in datenschutzrechtlich niet veilige derde landen geen gegevensbeschermingsniveau gegarandeerd kan worden dat vergelijkbaar is met dat van de EU.

We wijzen erop dat de VS in principe een gegevensbeschermingsniveau hebben dat vergelijkbaar is met dat van de EU als een veilig derde land. Een gegevensoverdracht naar de VS is daarom toegestaan als de ontvanger een certificering heeft onder het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF) of over geschikte aanvullende garanties beschikt. Informatie over overdrachten naar derde landen, inclusief de gegevensontvangers, vindt u in deze privacyverklaring.

Ontvangers van persoonsgegevens

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten werken wij samen met verschillende externe partijen. Hierbij is soms ook overdracht van persoonsgegevens aan deze externe partijen nodig. Wij geven persoonsgegevens alleen door aan externe partijen als dit nodig is voor de uitvoering van een contract, als wij wettelijk hiertoe verplicht zijn (bijv. overdracht van gegevens aan belastingautoriteiten), als wij een legitiem belang hebben volgens Art. 6 lid 1 lit. f AVG bij de overdracht, of als een andere rechtsgrondslag de gegevensoverdracht toestaat. Bij het gebruik van verwerkers geven wij persoonsgegevens van onze klanten alleen door op basis van een geldig contract voor gege.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die plaatsvond tot de intrekking blijft door de intrekking onaangetast.

Bezwaarrecht tegen gegevensverzameling in bijzondere gevallen en tegen directe reclame (Art. 21 AVG) INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING GEBASEERD IS OP ART. 6 LID 1 LIT. E OF F AVG, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM, OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS; DIT GELDT OOK VOOR EEN OP DEZE BEPALINGEN GEBASEERDE PROFILERING. DE RESPECTIEVE RECHTSGROND WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, KUNT U VINDEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING IS BEDOELD VOOR HET INSTELLEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 1 AVG). INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT OM DIRECTE RECLAME TE VOEREN, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DIE OP U BETREKKING HEBBEN VOOR DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER HET IN VERBAND STAAT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 2 AVG).

Klachtrecht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de AVG hebben de betrokken personen een klachtrecht bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het klachtrecht bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan uzelf of aan een derde te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke vraagt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

Informatie, Correctie en Verwijdering U heeft te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor dit en andere vragen over persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor dit recht. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Gedurende de duur van de verificatie heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/was, kunt u in plaats van verwijdering de beperking van de gegevensverwerking verlangen.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de uitoefening, verdediging of het instellen van juridische claims, heeft u het recht om in plaats van verwijdering de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.
  • Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking volgens Art. 21 lid 1 AVG, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en de onze. Zolang het nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - met uitzondering van opslag - alleen met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon of om redenen van belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat verwerkt worden.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze pagina gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als site-exploitant stuurt, SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresbalk van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slot-symbool in uw browserbalk. Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Versleuteld betalingsverkeer op deze website Als na het sluiten van een betaald contract een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer voor machtiging tot automatische incasso) te verstrekken, worden deze gegevens gebruikt voor de betalingsverwerking. Het betalingsverkeer via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) vindt uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresbalk van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slot-symbool in uw browserbalk. Bij versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij tegengesproken. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals door spam-e-mails.

3. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze websites gebruiken zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine datapakketjes en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden of tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat. Sessiecookies worden automatisch verwijderd na het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

Cookies kunnen van ons afkomstig zijn (first-party cookies) of van derde bedrijven (zogenaamde third-party cookies). Third-party cookies maken de integratie van bepaalde diensten van derde bedrijven binnen websites mogelijk (bijv. cookies voor de afhandeling van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of het tonen van video's). Andere cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of voor reclamedoeleinden.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces, voor het leveren van bepaalde door u gewenste functies (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of voor het optimaliseren van de website (bijv. cookies voor het meten van het webpubliek) worden opgeslagen op basis van Art. 6 lid 1 lit. f AVG, tenzij een andere rechtsgrond wordt aangegeven. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming is gevraagd voor het opslaan van cookies en vergelijkbare herkennings-technologieën, vindt verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies activeren wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt, kunt u vinden in deze privacyverklaring.

Serverlogbestanden De provider van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorstuurt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de toegang verkrijgende computer
  • Tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. f AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier verzoeken stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Deze gegevens geven we niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van Art. 6 lid 1 lit. b AVG, voor zover uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor het nemen van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve behandeling van aan ons gerichte verzoeken (Art. 6 lid 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a AVG) indien deze is gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons opdracht geeft tot verwijdering, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag vervalt (bijv. na voltooide verwerking van uw aanvraag). Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, wordt uw aanvraag, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag), opgeslagen en verwerkt voor de behandeling van uw verzoek. Deze gegevens geven we niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van Art. 6 lid 1 lit. b AVG, voor zover uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor het nemen van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve behandeling van aan ons gerichte verzoeken (Art. 6 lid 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a AVG) indien deze is gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u aan ons verzendt via contactaanvragen blijven bij ons totdat u ons opdracht geeft tot verwijdering, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag vervalt (bijv. na voltooide verwerking van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Gebruik van Chatbots

Wij gebruiken chatbots om met u te communiceren. Chatbots zijn in staat om zonder menselijke hulp op uw vragen en andere invoer te reageren. Hiervoor analyseren de chatbots naast uw invoer ook andere gegevens om passende antwoorden te geven (bijv. namen, e-mailadressen en andere contactgegevens, klantnummers en andere identificatiegegevens, bestellingen en chatgeschiedenissen). Verder kunnen via de chatbot uw IP-adres, logbestanden, locatie-informatie en andere metadata worden verzameld. Deze gegevens worden opgeslagen op de servers van de chatbotaanbieder.

Op basis van de verzamelde gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt. Bovendien kunnen de gegevens worden gebruikt voor het weergeven van op interesses afgestemde reclame, voor zover de overige wettelijke voorwaarden (vooral toestemming) hiervoor aanwezig zijn. Daartoe kunnen de chatbots worden gekoppeld aan analyse- en advertentietools.

De verzamelde gegevens kunnen ook worden gebruikt om onze chatbots en hun antwoordgedrag te verbeteren (machine learning).

De gegevens die u invoert tijdens de communicatie blijven bij ons of de chatbotexploitant, totdat u ons opdracht geeft tot verwijdering, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag vervalt (bijv. na voltooide verwerking van uw aanvraag). Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Rechtsgrondslag voor het gebruik van chatbots is Art. 6 lid 1 lit. b AVG, voor zover de chatbot wordt gebruikt voor contractaanbieding of in het kader van contractuitvoering. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming betrekking heeft op het opslaan van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device-fingerprinting) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. In alle andere gevallen vindt het gebruik plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een zo effectief mogelijke klantencommunicatie (Art. 6 lid 1 lit. f AVG).

Registratie op deze website U kunt zich op deze website registreren om extra functies op de pagina te gebruiken. De ingevoerde gegevens gebruiken we alleen voor het doel van het gebruik van het betreffende aanbod of de dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De verplichte gegevens die bij de registratie worden gevraagd, moeten volledig worden verstrekt. Anders zullen wij de registratie weigeren.

Voor belangrijke wijzigingen, zoals in het aanbodsbereik of voor technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat bij de registratie is opgegeven om u op deze manier te informeren.

De verwerking van de bij de registratie ingevoerde gegevens vindt plaats met het oog op de uitvoering van het door de registratie opgerichte gebruiksverhouding en eventueel voor het aangaan van verdere contracten (Art. 6 lid 1 lit. b AVG).

De gegevens die bij de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op deze website geregistreerd bent en worden daarna verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

5. Sociale Media

Facebook

Op deze website zijn elementen van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. Aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook overgedragen naar de VS en andere derde landen.

Een overzicht van de Facebook social media-elementen vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Wanneer het sociale media-element actief is, wordt er een directe verbinding tussen uw eindapparaat en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt hierdoor de informatie dat u met uw IP-adres deze website hebt bezocht. Als u op de Facebook "Like-Button" klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. We wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Voor zover toestemming (consent) is verkregen, is het gebruik van de bovenstaande dienst gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor zover geen toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid in sociale media.

Voor zover persoonsgegevens worden verzameld op onze website met behulp van de hier beschreven tool en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland samen verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook na de doorgifte maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die ons gezamenlijk zijn opgelegd, zijn vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst vindt u op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacy-informatie bij het gebruik van het Facebook-tool en voor de gegevensbeschermend veilige implementatie van het tool op onze website. Voor de gegevensbeveiliging van de Facebook-producten is Facebook verantwoordelijk. Rechten van betrokkenen (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de gegevens die door Facebook worden verwerkt, kunnen direct bij Facebook worden ingediend. Als u de rechten van betrokkenen bij ons indient, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te sturen.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php.

Het bedrijf heeft een certificering volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die bedoeld is om de naleving van Europese gegevensbeschermingsnormen bij gegevensverwerkingen in de VS te waarborgen. Elk bedrijf dat volgens het DPF is gecertificeerd, verbindt zich ertoe deze gegevensbeschermingsnormen na te leven. Meer informatie hierover kunt u krijgen van de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

X (voorheen Twitter)

Op deze website zijn functies van de dienst X (voorheen Twitter) geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door het moederbedrijf X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Voor de gegevensverwerking van personen buiten de VS is de vestiging Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland, verantwoordelijk.

Wanneer het sociale media-element actief is, wordt er een directe verbinding tussen uw eindapparaat en de X-server tot stand gebracht. X (voorheen Twitter) ontvangt hierdoor informatie over uw bezoek aan deze website. Door het gebruik van X (voorheen Twitter) en de functie "Re-Tweet" of "Repost" worden de door u bezochte websites gekoppeld aan uw X (voorheen Twitter)-account en aan andere gebruikers bekendgemaakt. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door X (voorheen Twitter). Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van X (voorheen Twitter) op: https://twitter.com/de/privacy.

Voor zover toestemming (consent) is verkregen, vindt het gebruik van de bovengenoemde dienst plaats op basis van Art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor zover geen toestemming is verkregen, vindt het gebruik van de dienst plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid in sociale media.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Uw privacy-instellingen bij X (voorheen Twitter) kunt u wijzigen in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

6. Analyse-Tools en Advertenties

Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager. Aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het dient enkel voor het beheer en de weergave van de via het geïntegreerde tools. De Google Tag Manager verzamelt echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming betrekking heeft op het opslaan van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device-fingerprinting) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Het bedrijf heeft een certificering volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die bedoeld is om de naleving van Europese gegevensbeschermingsnormen bij gegevensverwerkingen in de VS te waarborgen. Elk bedrijf dat volgens het DPF is gecertificeerd, verbindt zich ertoe deze gegevensbeschermingsnormen na te leven. Meer informatie hierover kunt u krijgen van de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat het gedrag van de bezoekers van de website te analyseren. Hierbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals pagina-oproepen, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het respectievelijke eindapparaat van de websitebezoeker.

Verder kunnen we met Google Analytics onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken registreren. Bovendien gebruikt Google Analytics verschillende modelleringsbenaderingen om de verzamelde datasets aan te vullen en past het machine learning-technologieën toe bij de gegevensanalyse.

Google Analytics gebruikt technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken voor het analyseren van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of device-fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Het bedrijf heeft een certificering volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die bedoeld is om de naleving van Europese gegevensbeschermingsnormen bij gegevensverwerkingen in de VS te waarborgen. Elk bedrijf dat volgens het DPF is gecertificeerd, verbindt zich ertoe deze gegevensbeschermingsnormen na te leven. Meer informatie hierover kunt u krijgen van de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Browser Plugin

U kunt de verzameling en verwerking van uw gegevens door Google voorkomen door het browserplugin te downloaden en te installeren dat beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Google Signalen Wij gebruiken Google Signalen. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Google Analytics onder andere uw locatie, zoekgeschiedenis en YouTube-geschiedenis, evenals demografische gegevens (bezoekersgegevens). Deze gegevens kunnen met behulp van Google Signalen worden gebruikt voor gepersonaliseerde reclame. Als u een Google-account heeft, worden de bezoekersgegevens van Google Signalen gekoppeld aan uw Google-account en gebruikt voor gepersonaliseerde reclameboodschappen. De gegevens worden ook gebruikt om geanonimiseerde statistieken te maken over het gebruikersgedrag van onze gebruikers.

Opdrachtverwerking Wij hebben een overeenkomst met Google gesloten voor opdrachtverwerking en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Google Analytics E-commerce Meting Deze website gebruikt de functie "E-commerce meting" van Google Analytics. Met behulp van E-commerce meting kan de websitebeheerder het koopgedrag van de websitebezoekers analyseren om zijn online marketingcampagnes te verbeteren. Hierbij worden informatie verzameld, zoals de gemaakte bestellingen, gemiddelde bestelwaarden, verzendkosten en de tijd van het bekijken tot de aankoop van een product. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat onder een transactie-ID die is toegewezen aan de betreffende gebruiker of diens apparaat.

Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar. Aanbieder is Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (website: https://www.hotjar.com).

Hotjar is een tool om uw gebruikersgedrag op deze website te analyseren. Met Hotjar kunnen we onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken registreren. Hotjar kan ook vaststellen hoe lang u met de muisaanwijzer op een bepaalde plek bent gebleven. Op basis van deze informatie maakt Hotjar zogenaamde heatmaps, waarmee kan worden vastgesteld welke delen van de website door de websitebezoeker het meest worden bekeken.

Verder kunnen we vaststellen hoe lang u op een pagina bent gebleven en wanneer u deze hebt verlaten. We kunnen ook zien op welk punt u uw invoer in een contactformulier hebt afgebroken (zogenaamde conversion-funnels).

Bovendien kunnen met Hotjar directe feedbacks van websitebezoekers worden verkregen. Deze functie dient ter verbetering van de webaanbiedingen van de websitebeheerder.

Hotjar gebruikt technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken voor het analyseren van het gebruikersgedrag (bijvoorbeeld cookies of het gebruik van device-fingerprinting).

Voor zover toestemming (consent) is verkregen, vindt het gebruik van de bovengenoemde dienst plaats op basis van Art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor zover geen toestemming is verkregen, vindt het gebruik van deze dienst plaats op basis van Art. 6 lid 1 lit. f AVG; de websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

Deactiveren van Hotjar Als u de gegevensverzameling door Hotjar wilt deactiveren, klik dan op de volgende link en volg de instructies daar: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/ Houd er rekening mee dat het deactiveren van Hotjar voor elke browser of voor elk eindapparaat apart moet gebeuren.

Meer informatie over Hotjar en over de verzamelde gegevens vindt u in het privacybeleid van Hotjar via de volgende link: https://www.hotjar.com/privacy

Opdrachtverwerking Wij hebben een overeenkomst voor opdrachtverwerking (AVV) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een contract dat wettelijk vereist is op het gebied van gegevensbescherming, dat garandeert dat deze de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Google Ads

De websitebeheerder gebruikt Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de Google-zoekmachine of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen in Google invoert (keyword-targeting). Verder kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de gebruikersgegevens die bij Google aanwezig zijn (bijvoorbeeld locatiegegevens en interesses) (doelgroep-targeting). Wij als websitebeheerder kunnen deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot het weergeven van onze advertenties en hoeveel advertenties tot overeenkomstige kliks hebben geleid.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Het bedrijf heeft een certificering volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die bedoeld is om de naleving van Europese gegevensbeschermingsnormen bij gegevensverwerkingen in de VS te waarborgen. Elk bedrijf dat volgens het DPF is gecertificeerd, verbindt zich ertoe deze gegevensbeschermingsnormen na te leven. Meer informatie hierover kunt u krijgen van de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Ads Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing. Aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads Remarketing kunnen we personen die interageren met ons online aanbod toewijzen aan specifieke doelgroepen, om hen vervolgens op het Google-advertentienetwerk gerichte advertenties te tonen (remarketing of retargeting).

Bovendien kunnen de met Google Ads Remarketing gecreëerde reclamedoelgroepen worden gekoppeld aan de apparaatoverschrijdende functies van Google. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameberichten, die zijn aangepast aan uw eerdere gebruik- en surfgedrag op een apparaat (bijv. mobiele telefoon), ook worden weergegeven op een ander van uw apparaten (bijv. tablet of pc).

Als u een Google-account heeft, kunt u bezwaar maken tegen gepersonaliseerde reclame via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie en de privacybepalingen vindt u in het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

Het bedrijf heeft een certificering volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die bedoeld is om de naleving van Europese gegevensbeschermingsnormen bij gegevensverwerkingen in de VS te waarborgen. Elk bedrijf dat volgens het DPF is gecertificeerd, verbindt zich ertoe deze gegevensbeschermingsnormen na te leven. Meer informatie hierover kunt u krijgen van de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Doelgroepvorming met klantenabgleich Voor doelgroepvorming gebruiken we onder andere de klantenabgleich van Google Ads Remarketing. Hierbij geven we bepaalde klantgegevens (bijv. e-mailadressen) uit onze klantenlijsten door aan Google. Als de betreffende klanten Google-gebruikers zijn en in hun Google-account zijn ingelogd, worden hen passende reclameboodschappen binnen het Google-netwerk (bijv. op YouTube, Gmail of in de zoekmachine) getoond.

Google Conversion-Tracking Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. Aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Conversion Tracking kunnen Google en wij herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. Zo kunnen we bijvoorbeeld evalueren welke knoppen op onze website hoe vaak zijn geklikt en welke producten bijzonder vaak zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. Wij komen te weten het totale aantal gebruikers dat op onze advertenties heeft geklikt en welke acties zij hebben ondernomen. Wij ontvangen geen informatie waarmee wij de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google zelf gebruikt cookies of vergelijkbare herkennings-technologieën voor identificatie.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over Google Conversion Tracking vindt u in de privacybepalingen van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Het bedrijf heeft een certificering volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die bedoeld is om de naleving van Europese gegevensbeschermingsnormen bij gegevensverwerkingen in de VS te waarborgen. Elk bedrijf dat volgens het DPF is gecertificeerd, verbindt zich ertoe deze gegevensbeschermingsnormen na te leven. Meer informatie hierover kunt u krijgen van de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Meta-Pixel (voorheen Facebook Pixel)

Deze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook/Meta voor conversiemeting. Aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook naar de VS en andere derde landen overgedragen.

Zo kan het gedrag van de paginabezoekers worden gevolgd nadat ze door een klik op een Facebook-advertentie naar de website van de aanbieder zijn geleid. Dit maakt het mogelijk om de effectiviteit van Facebook-advertenties te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en toekomstige reclamecampagnes te optimaliseren.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als beheerder van deze website anoniem, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een koppeling aan het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig het Facebook-gegevensgebruiksbeleid (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Hierdoor kan Facebook het plaatsen van advertenties op pagina's van Facebook en buiten Facebook mogelijk maken. Deze gebruik van de gegevens kan door ons als sitebeheerder niet worden beïnvloed.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Wij gebruiken de functie van uitgebreide afstemming binnen de Meta-Pixel.

De uitgebreide afstemming stelt ons in staat verschillende soorten gegevens (bijv. woonplaats, provincie, postcode, gehashte e-mailadressen, namen, geslacht, geboortedatum of telefoonnummer) van onze klanten en prospects, die wij via onze website verzamelen, aan Meta (Facebook) door te geven. Door deze activering kunnen we onze reclamecampagnes op Facebook nog nauwkeuriger afstemmen op mensen die geïnteresseerd zijn in onze aanbiedingen. Bovendien verbetert de uitgebreide afstemming de toewijzing van websiteconversies en breidt het aangepaste doelgroepen uit.

Voor zover met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens op onze website worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook na de doorgifte maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die ons gezamenlijk zijn opgelegd, zijn vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst vindt u op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacy-informatie bij het gebruik van het Facebook-tool en voor de gegevensbeschermend veilige implementatie van het tool op onze website. Voor de gegevensbeveiliging van de Facebook-producten is Facebook verantwoordelijk. Rechten van betrokkenen (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de gegevens die door Facebook worden verwerkt, kunnen direct bij Facebook worden ingediend. Als u de rechten van betrokkenen bij ons indient, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te sturen.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

In de privacyverklaring van Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw privacy: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt de remarketingfunctie "Custom Audiences" ook deactiveren in het gedeelte Instellingen voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet u bij Facebook zijn ingelogd.

Als u geen Facebook-account heeft, kunt u op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance gebruiksbased reclame van Facebook deactiveren: http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren/.

Het bedrijf heeft een certificering volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die bedoeld is om de naleving van Europese gegevensbeschermingsnormen bij gegevensverwerkingen in de VS te waarborgen. Elk bedrijf dat volgens het DPF is gecertificeerd, verbindt zich ertoe deze gegevensbeschermingsnormen na te leven. Meer informatie hierover kunt u krijgen van de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Facebook Conversion API

We hebben de Facebook Conversion API op deze website geïntegreerd. Aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook naar de VS en andere derde landen overgedragen.

De Facebook Conversion API stelt ons in staat om de interacties van de websitebezoeker met onze website vast te leggen en door te geven aan Facebook om de advertentieprestaties op Facebook te verbeteren.

Hierbij worden met name het tijdstip van het oproepen, de bezochte webpagina, uw IP-adres en uw user-agent evenals eventueel andere specifieke gegevens (bijv. gekochte producten, waarde van de winkelwagen en valuta) verzameld. Een volledig overzicht van de verzamelbare gegevens vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor zover met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens op onze website worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook na de doorgifte maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die ons gezamenlijk zijn opgelegd, zijn vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst vindt u op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacy-informatie bij het gebruik van het Facebook-tool en voor de gegevensbeschermend veilige implementatie van het tool op onze website. Voor de gegevensbeveiliging van de Facebook-producten is Facebook verantwoordelijk. Rechten van betrokkenen (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de gegevens die door Facebook worden verwerkt, kunnen direct bij Facebook worden ingediend. Als u de rechten van betrokkenen bij ons indient, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te sturen.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

In de privacyverklaring van Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw privacy: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Het bedrijf heeft een certificering volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die bedoeld is om de naleving van Europese gegevensbeschermingsnormen bij gegevensverwerkingen in de VS te waarborgen. Elk bedrijf dat volgens het DPF is gecertificeerd, verbindt zich ertoe deze gegevensbeschermingsnormen na te leven. Meer informatie hierover kunt u krijgen van de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Opdrachtverwerking

We hebben een contract voor opdrachtverwerking (AVV) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een contract dat wettelijk vereist is op het gebied van gegevensbescherming, dat garandeert dat deze de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Facebook Custom Audiences We gebruiken Facebook Custom Audiences. Aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Wanneer u onze websites en apps bezoekt of gebruikt, onze gratis of betaalde aanbiedingen in gebruik neemt, gegevens aan ons overdraagt of interacteert met de Facebook-inhoud van ons bedrijf, verzamelen we hierbij uw persoonsgegevens. Als u ons toestemming geeft voor het gebruik van Facebook Custom Audiences, zullen we deze gegevens aan Facebook overdragen, waarmee Facebook u passende advertenties kan tonen. Bovendien kunnen met uw gegevens doelgroepen worden gedefinieerd (Lookalike Audiences).

Facebook verwerkt deze gegevens als onze opdrachtverwerker. Details zijn te vinden in de gebruiksvoorwaarden van Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience en https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Het bedrijf heeft een certificering volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die bedoeld is om de naleving van Europese gegevensbeschermingsnormen bij gegevensverwerkingen in de VS te waarborgen. Elk bedrijf dat volgens het DPF is gecertificeerd, verbindt zich ertoe deze gegevensbeschermingsnormen na te leven. Meer informatie hierover kunt u krijgen van de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

7. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie die ons in staat stelt te verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Andere gegevens worden niet verzameld of alleen op vrijwillige basis. Voor de afhandeling van de nieuwsbrief maken we gebruik van nieuwsbriefdienstaanbieders die hieronder worden beschreven.

CleverReach Deze website gebruikt CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. Aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Duitsland (hierna "CleverReach"). CleverReach is een dienst waarmee de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u heeft ingevoerd om de nieuwsbrief te ontvangen (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.

Onze nieuwsbrieven verzonden met CleverReach stellen ons in staat het gedrag van de nieuwsbriefontvangers te analyseren. Hierbij kan onder andere worden geanalyseerd hoeveel ontvangers de nieuwsbrief hebben geopend en hoe vaak welke link in de nieuwsbrief is aangeklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of na het aanklikken van de link in de nieuwsbrief een vooraf gedefinieerde actie (bijv. aankoop van een product op deze website) heeft plaatsgevonden. Meer informatie over gegevensanalyse door CleverReach-nieuwsbrieven vindt u op: https://www.cleverreach.com/nl/functies/reporting-en-tracking/.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft door de intrekking onaangetast.

Als u geen analyse door CleverReach wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor bieden we in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link aan.

De gegevens die u heeft opgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief bij ons of de nieuwsbriefdienstaanbieder en worden na het opzeggen van de nieuwsbrief uit de nieuwsbriefdistributielijst verwijderd. Gegevens die om andere redenen bij ons zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Na uw afmelding uit de nieuwsbriefdistributielijst wordt uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstaanbieder eventueel in een blacklist opgeslagen, voor zover dit nodig is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de blacklist worden alleen voor dit doel gebruikt en niet met andere gegevens samengevoegd. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het naleven van de wettelijke voorschriften bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 lid 1 lit. f AVG). De opslag in de blacklist is niet tijdgebonden. U kunt bezwaar maken tegen de opslag, voor zover uw belangen ons gerechtvaardigd belang overstijgen.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van CleverReach op: https://www.cleverreach.com/nl/privacybeleid/.

Opdrachtverwerking We hebben een contract voor opdrachtverwerking (AVV) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een contract dat wettelijk vereist is op het gebied van gegevensbescherming, dat garandeert dat deze de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

8. Plugins en Tools

Google Maps

Deze pagina maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Wanneer Google Maps geactiveerd is, kan Google Google Fonts gebruiken voor een uniforme weergave van de lettertypen. Bij het oproepen van Google Maps laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 lid 1 lit. f AVG. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming betrekking heeft op het opslaan van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device-fingerprinting) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Het bedrijf heeft een certificering volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die bedoeld is om de naleving van Europese gegevensbeschermingsnormen bij gegevensverwerkingen in de VS te waarborgen. Elk bedrijf dat volgens het DPF is gecertificeerd, verbindt zich ertoe deze gegevensbeschermingsnormen na te leven. Meer informatie hierover kunt u krijgen van de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

9. Online-Marketing en Partnerprogramma's

Affiliate-Programma's op deze Website

We nemen deel aan affiliate-partnerprogramma's. Bij affiliate-partnerprogramma's worden advertenties van een bedrijf (adverteerder) geplaatst op websites van andere bedrijven van het affiliate-partnernetwerk (uitgevers). Wanneer u op een van deze affiliate-advertenties klikt, wordt u doorgestuurd naar het geadverteerde aanbod. Als u vervolgens een bepaalde transactie (conversie) uitvoert, ontvangt de uitgever hiervoor een vergoeding. Om deze vergoeding te berekenen, is het noodzakelijk dat de exploitant van het affiliate-netwerk kan nagaan via welke advertentie u bij het betreffende aanbod bent gekomen en de vooraf gedefinieerde transactie hebt uitgevoerd. Hiervoor worden cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device-fingerprinting) ingezet.

De opslag en analyse van de gegevens gebeurt op basis van Art. 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de correcte berekening van zijn affiliate-vergoeding. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming betrekking heeft op het opslaan van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device-fingerprinting) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

We nemen deel aan de volgende affiliate-programma's: AWIN De exploitant van het affiliate-netwerk is AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn (hierna "AWIN").

AWIN en de uitgever zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in verband met het partnerprogramma. De verplichtingen die hen gezamenlijk zijn opgelegd, zijn vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking. Volgens deze overeenkomst kunt u met uw gegevensbeschermingszaken terecht bij beide verantwoordelijken. De verantwoordelijke die als eerste wordt benaderd, zal uw aanvraag beantwoorden. Elke verantwoordelijke houdt afzonderlijk privacy-informatie bij volgens Art. 13, 14 en 26 AVG en neemt de nodige maatregelen om persoonsgegevens te beschermen en de overige AVG-voorschriften in zijn bedrijf na te leven. Het contract over gezamenlijke verwerking is te vinden in de algemene voorwaarden van AWIN via de volgende link: https://s3.amazonaws.com/docs.awin.com/Legal/Publisher+Terms/2020/NL+Publisher+Terms+GDPR+Annex.pdf.

10. eCommerce en Betaaldiensten

Verwerken van Klant- en Contractgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klant- en contractgegevens voor het tot stand brengen, inhoudelijk vormgeven en wijzigen van onze contractuele relaties. Persoonsgegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken we alleen voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om af te rekenen. Rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 lid 1 lit. b AVG.

De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de opdracht of beëindiging van de zakelijke relatie en na het verstrijken van eventuele wettelijke bewaartermijnen verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij Contractsluiting voor Online Winkels, Handelaren en Goederenverzending Wanneer u goederen bij ons bestelt, geven wij uw persoonsgegevens door aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, evenals aan de betalingsdienstaanbieder die met de betalingsafwikkeling is belast. Alleen die gegevens worden vrijgegeven die de betreffende dienstverlener nodig heeft om zijn taak uit te voeren. Rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 lid 1 lit. b AVG, die de verwerking van gegevens toestaat voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen. Indien u een overeenkomstige toestemming heeft gegeven volgens Art. 6 lid 1 lit. a AVG, zullen wij uw e-mailadres aan het transportbedrijf overdragen, zodat deze u per e-mail kan informeren over de verzendstatus van uw bestelling; u kunt de toestemming te allen tijde intrekken.

Bestelafhandeling via Dropshipping Wanneer u goederen bij ons bestelt, kan het zijn dat uw bestelling direct door onze handelaren aan u wordt verzonden (dropshipping). Hiervoor geven wij uw naam, het leveringsadres en - indien nodig voor de levering - uw telefoonnummer door aan het verzendende bedrijf. De overdracht vindt uitsluitend plaats met het doel van goederenlevering.

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 lit. b AVG (contractuitvoering) en ons gerechtvaardigd belang bij een zo snel en effectief mogelijke afhandeling van de aankoop volgens Art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Wij maken gebruik van de volgende handelaar in het kader van dropshipping: VDS- Versand und DatenService Matthias Bick e.K. An der Alten Mühle 7 37412 Herzberg am Harz

Betaaldiensten

Wij integreren betaaldiensten van derde partijen op onze website. Wanneer u bij ons een aankoop doet, worden uw betalingsgegevens (zoals naam, betalingsbedrag, bankrekeningnummer, creditcardnummer) door de betaaldienstverlener verwerkt voor de afhandeling van de betaling. Voor deze transacties zijn de respectievelijke contractuele en privacyvoorwaarden van de betreffende aanbieders van toepassing. Het gebruik van de betaaldienstverleners is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. b AVG (contractafwikkeling) en in het belang van een zo soepel, comfortabel en veilig mogelijk betalingsproces (Art. 6 lid 1 lit. f AVG). Voor zover toestemming wordt gevraagd voor bepaalde acties, is Art. 6 lid 1 lit. a AVG de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking; toestemmingen kunnen te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken.

We gebruiken de volgende betaaldiensten/betaaldienstverleners op deze website: PayPal De aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal").

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Details vindt u in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

SofortŸberweisung

De aanbieder van deze betaaldienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "Sofort GmbH"). Met behulp van de procedure "Sofortüberweisung" ontvangen we in realtime een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen we onmiddellijk beginnen met het nakomen van onze verplichtingen. Als u hebt gekozen voor de betalingswijze "Sofortüberweisung", verzendt u de PIN en een geldige TAN naar Sofort GmbH, waarmee deze kan inloggen op uw online bankrekening. Sofort GmbH controleert na het inloggen automatisch uw saldo en voert de overschrijving naar ons uit met behulp van de door u verzonden TAN. Daarna stuurt het ons onmiddellijk een transactiebevestiging. Na het inloggen worden ook uw omzet, de kredietlimiet van het doorlopend krediet en het bestaan van andere rekeningen en hun saldo's automatisch gecontroleerd. Naast de PIN en TAN worden ook de door u ingevoerde betalingsgegevens en gegevens over uw persoon aan Sofort GmbH doorgegeven. Deze gegevens over uw persoon betreffen uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en eventueel andere voor de betalingsafwikkeling benodigde gegevens. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit ondubbelzinnig vast te stellen en om fraudepogingen te voorkomen. Details over betaling met Sofortüberweisung vindt u via de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.

Giropay

De aanbieder van deze betaaldienst is paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt am Main (hierna "giropay").

Details vindt u in het privacybeleid van giropay: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Mastercard

De aanbieder van deze betaaldienst is Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, België (hierna "Mastercard").

Mastercard kan gegevens overdragen aan zijn moedermaatschappij in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Binding Corporate Rules van Mastercard. Details vindt u hier: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html en https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

De aanbieder van deze betaaldienst is Visa Europe Services Inc., filiaal Londen, 1 Sheldon Square, Londen W2 6TT, Verenigd Koninkrijk (hierna "VISA").

Het Verenigd Koninkrijk wordt beschouwd als een dataveilige derde land. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk een niveau van gegevensbescherming heeft dat vergelijkbaar is met dat in de Europese Unie.

VISA kan gegevens overdragen aan zijn moedermaatschappij in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van VISA: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.